Preservation Index (PI og TWPI)

PI og TWPI - et udtryk for bevaringskvalitet. Vi starter med en introduktion til begrebet. Den kan du også finde ved spørgsmålstegnet øverst til højre, når du har dannet et sæt grafer, hvor den ene er udtryk for PI.

Introduktion

Organiske materialer nedbrydes af fysisk, kemisk og biologisk aktivitet. Hastigheden hvormed materialerne forandres, påvirkes af mange faktorer, men temperatur og luftfugtighed er afgørende parametre for, hvor langsomt eller hurtigt processerne foregår. Ved høj temperatur og luftfugtighed går nedbrydningsprocesserne hurtigere end ved lave temperaturer og lav luftfugtighed.

En af de vigtigste parametre til at beskrive bevaringskvaliteten for materialer, som du ønsker at bevare i mange år, er derfor at måle temperatur og luftfugtighed i de rum, hvor du opbevarer materialerne.

PI og TWPI udtrykker bevaringskvaliteten, for så vidt angår den kemiske nedbrydningsproces.

PI – Preservation Index/Bevaringsindeks

Preservation Index/bevaringsindeks udtrykker bevaringskvaliteten for organisk materiale, der opbevares eksempelvis i et magasin- eller udstillingsrum, på det tidspunkt, hvor du måler temperatur (oC) og relativ luftfugtighed (RF) i rummet.

PI = 50 er defineret som den forventede levetid i år, før uønskede ændringer opstår i særligt følsomme organiske materialer (eksempelvis syreholdigt papir, plastik, farvefilm, magnetbånd eller herbarier), når materialerne opbevares konstant ved 20oC, 45 %RF. Det kan eksempelvis være udblegning af farver i farvebilleder eller gulning af papir i bøger. Hvis PI = 100 vil samme uønskede farveudblegning eller gulning af papir ske halvt så hurtigt som ved PI = 50. Med andre ord kan materialerne bevares dobbelt så længe, før en uønsket ændring opstår. Jo højere PI tal, jo bedre.

TWPI – Time Weighted Preservation Index/Tidsvægtet Bevaringsindeks

I virkelighedens verden ændrer temperaturen og luftfugtigheden sig over tid i et rum eller en bygning. Værdierne kan svinge med udetemperaturen afhængig af bygningens isolering, eller de kan påvirkes af bygningens opvarmning eller klimaanlæg. Du vil derfor sjældent opleve et rum, hvor temperaturen og luftfugtigheden er konstant over en længere periode. Hver kombination af temperatur og relativ luftfugtighed påvirker materialernes levetid eller bevaring. Det tidsvægtede bevaringsindeks er en formel, der værdisætter den samlede effekt af kombinationer af PI værdier. TWPI udtrykker således bevaringskvaliteten i et tal, som er den vægtede påvirkning af alle de målte temperaturer og relative luftfugtighedsværdier over en tidsperiode. Hermed har du en samlet værdi for kvaliteten af det målte opbevaringsrum eller den målte bygning. Almindeligvis vurderes kvaliteten således:

Hvordan finder du PI og TWPI værdierne?

  • Start i VÆRKTØJER, Grafer.
  • Bestem hvilken sensor du vil bruge, og hvilken tidsperiode der skal måles i.
  • Vælg PI i parameter 1 og luftfugtighed i parameter 2 og tryk VIS.
  • Du får nu et grafbillede, der viser de to grafer i forhold til hinanden.
  • TWPI vises som en brun stiplet linje i grafbilledet, og antal år vises over billedet.

Stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os